Térítési díjak

Tisztelt Szülő!
 
A gyermekétkeztetés szabályainak módosításairól szeretnék egy kis tájékoztatót  nyújtani a jelzőrendszer tagjainak. A gyermekétkeztetés szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény határozza meg. Ezek a szabályok 2015. szeptember 1-vel módosultak. A törvényalkotó kibővítette az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét, a bölcsődei, az óvodai ellátásban valamint az iskolai oktatásban részt vevő gyermekek körében.
 
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott feltételek megléte esetén kibővítik az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét.
(A Gyvt. módosítása a Magyar Közlöny 77. számában jelent meg.)
 
intézményi térítési díj 100%-ára jogosult:
 
a) bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
     aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
     ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy    fogyatékos gyermeket nevelnek,
   ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
    ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, (2019-től: 128.811,-Ft) vagy
    ae) nevelésbe vették,
 
b) az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
    ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
    bb) nevelésbe vették, vagy
 
c) azon bölcsődés, óvodás vagy 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el,
 
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
    da) nevelésbe vették,
    db) utógondozói ellátásban részesül,
 
az intézményi térítési díj 50%- át normatív kedvezményként kell biztosítani:
 
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
      b) az 1-8. és azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha        olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 1. b) ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben,
     c) az 1. b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az 1. b)- d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben,
 

 A Gyvt. módosítása rögzíti, hogy az ingyenes vagy kedvezményes étkezési jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Gytr.) foglaltak szerint kell igazolni.
 
A Gytr.-t módosító 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 105. számában jelent meg. A Gytr. 6. sz. mellékleteként megjelent, bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén szükséges „Nyilatkozat” (a továbbiakban: nyilatkozat) és kitöltési útmutató a jelen tájékoztató 1. sz. melléklete.
 
Az étkeztetés igénybevételével kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet:
 
A nyilatkozatot annak a szülőnek kell aláírnia, aki a gyermek után bármely ellátást kap.
 
Elegendő egy nyilatkozat benyújtása, ha a szülő/ kötelezett ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.
 
Azon gyermek is ingyenesen étkezhet szeptember 1-től az óvodában és a bölcsődében, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a legkisebb nettó munkabér 130%-át, vagyis 2019-ben 128.811,-Ft. A jövedelmi helyzet miatti ingyenesség megállapítása a szülőnek a jövedelemről való önbevallásán, nyilatkozatán alapul.
 
Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy egyéb ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülőnek/ kötelezettnek be kell jelentenie a bölcsődébe, óvodába, iskolába még az nap:
a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A nyilatkozatban megjelöltek alapján az ingyenes gyermekétkeztetés a kérelem benyújtását követő naptól, legkorábban 2015. szeptember 1-től vehető igénybe.
 
A szülő papír alapon a nyilatkozatot kapja meg, a tájékoztató a bölcsőde, óvoda, hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.
 
Segítő közreműködését köszönjük.

 

Kapcsolat

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde
9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70.

Intézményvezető: Kebeleiné Németh Magdolna

Telefon:
+36 99 544 170

E-mail:
ovoda2@fertoszentmiklos.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfőtől péntekig: 
6.30 - 17.00

Fenntartó: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
99/544-510

"Fertőszentmiklósi Óvodásokért" Alapítvány
Bankszámlaszám: 10918001-0000031-45060003
Adószám: 18530485-1-08

Intézményi védőnő: Kovácsné Kollár Katalin
Gyermekorvos: Dr. Badicu Ágnes

Gyermekjogi képviselő (Győr-Moson-Sopron Megye): Pál Andrea
20/489-9582

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21.
99/544-511